Nghị luận về bài thơ Nói với con của Y Phương

Nghị luận về bài thơ Nói với con của Y Phương

Bài thơ “Nói với con” chính là lời của người cha nói với con, mang đậm bản sắc dân tộc, nhắc nhở con về những truyền thống tốt đẹp của đồng bào cũng như dặn con vững tin bước tiếp tới tương lai